Ervaar

het

Kinderen over de school

LEERLINGENRAAD

Wij hebben een actieve leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt 1x in de zes weken samen met juf Monique welke activiteiten er op de planning staan. Abdoel, Amirah, Mohammad, Haneen en Fatima vertegenwoordigen de leerlingenraad.

Het is leuk om in de LR te zitten. Het is belangrijk omdat we mee mogen praten. We zorgen er zo samen voor dat het een fijne school is. In de leerlingenraad leren we goed naar elkaar te luisteren. En te overleggen. Ook leren we dat je niet voor je eigen doel gaat maar voor het doel van de groep.   Haneen, Fatima, Mohammed, Amirah en Abdoel

 

OUDERRAAD

Op De Schakel is een zeer actieve ouderraad die zich vooral bezig houdt met het organiseren van allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Dit doen ze samen met het team en ouders die zich eventueel hebben opgegeven om te helpen. U kunt hierbij denken aan: Kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstfeest, playbackshow en nog vele andere activiteiten. Aan het eind van het schooljaar wordt er altijd een spetterend eindfeest georganiseerd door de OR. Elk jaar wordt er weer dan feest gevierd in een bepaald thema. De penningmeester van de OR beheert de gelden die binnenkomen via de ouderbijdrage. Ook het geld dat opgehaald wordt bij allerlei activiteiten zoals: oud papier, kledingactie e.d. wordt door de penningmeester beheerd. Wilt u helpen bij activiteiten dan kunt u dat aangeven bij Monique Fiks of bij Ebtesam.

U bent van harte welkom.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR van De Schakel bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR heeft tot doel mee te denken en mee te beslissen over allerlei zaken die het personeel, de ouders en de kinderen van de school aangaan.

De MR behandelt de meest uiteenlopende onderwerpen, waaronder:
•Vaststellen van vakanties en vrije dagen;
•Communicatie tussen ouders en school;
•Het formatieplan;
•Veiligheid en gezondheid;
•Het zorgplan;
•Onderwijsinhoudelijke zaken;
•Verbetering van het onderwijs.

De MR kan de directie op deze en andere zaken adviseren. Voor een aantal directieplannen
is de instemming van de MR nodig. De MR is ook een aanspreekpunt voor alle
ouders om de belangen van hun kinderen en henzelf te behartigen.

Wie zitten in de MR?

Attia Aslam     moeder van Najia groep 2 
Anja Luynenburg   moeder van Sylvain groep 4
Aletta Waninge   leerkracht  (secretaris)
Lieke de Wilde   leerkracht  (voorzitter)

 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.