Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Onderwijs

Algemeen

Onze school is een openbare school. Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij zijn er samen verantwoordelijk voor dat we onze kinderen daar goed op voorbereiden, zodat zij straks hun weg kunnen vinden in deze veelheid van mogelijkheden Zij moeten zich zo veelzijdig mogelijk kunnen ontplooien, zodat zij zich in de maatschappij een eigen plaats kunnen verwerven. Dat houdt in dat we kinderen moeten leren keuzes te laten maken in alles wat hen aangeboden wordt. Samen op weg naar een betere toekomst, samen bouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect tot ontwikkeling kunnen komen. Een logische stap hiertoe is de kinderen naar een school te sturen waar alle leerlingen ongeacht afkomst, geloofs- of levensovertuiging elkaar ontmoeten. Hierbij zijn verdraagzaamheid en respect sleutelwoorden.

Het motto van De Schakel is "Verantwoord samen verder".

Dit motto vindt haar oorsprong in de visie van de school. Deze visie luidt:
* Elk kind draagt mede verantwoordelijkheid voor zijn eigen (leer)proces;
* Elk kind leert met en van anderen;
* Elk kind heeft recht op onderwijs waarin zijn eigen kwaliteiten tot zijn recht komen.

Inspiriumschool  

Het onderwijs op een Inspiriumschool van de Stichting Proo kenmerkt zich door de volgende pijlers:
· Het nieuwe leren
· Educatief partnerschap
· Extended learning

Het nieuwe leren
Op een Inspiriumschool krijgen de leerlingen onderwijs dat eigentijds is en uitdaagt, dat recht doet aan de eigen talentontwikkeling en dat hen ondersteunt om later succesvol te kunnen leren, leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving.
Inzet van ICT hierbij maakt het onderwijs persoonlijker door beter aan te sluiten op de individuele behoeften van leerlingen. Hierdoor ontstaan vormen van differentiatie en samenwerken die we tot op heden niet kennen of die aan het begin van hun ontwikkeling staan. Dit biedt enorme kansen voor de talentontwikkeling van de leerlingen en maakt het onderwijs rijker en actueler.

Het nieuwe leren gaat uit van deze eigen behoeften van de leerling, daarbij begeleid door de leerkracht. De leerling stelt in overleg met de leerkracht voor een bepaalde periode eigen leerdoelen en maakt daarvoor een planning. De leerkracht is hierbij de coach van de leerling.

Educatief partnerschap

Ouders worden actief bij het leerproces van hun kind(eren) betrokken om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daarvoor gaan leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.
Dit gebeurt vanuit het besef dat zowel ouders als school nauw betrokken zijn bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen en hierin een gezamenlijk belang hebben en vanuit de overtuiging dat je samen meer kunt bereiken in de opvoeding en begeleiding van kinderen dan ieder op zich.

Extended learning

Door slimme inzet van ICT ontstaat meer flexibiliteit: het leren kan meer plaats- en tijdsonafhankelijk ondersteund en gevolgd worden. Het onderwijs op een Inspiriumschool is zo ingericht, dat het leren ook buiten de schooltijden en –muren door kan gaan en dat formeel en informeel leren met elkaar vervlochten kunnen worden. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, plannen, taak verdelen, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en communiceren.

Deze manier van werken heeft gevolgen voor de wijze waarop het onderwijs vandaag de dag is georganiseerd. Door het benutten van de nieuwe mogelijkheden van technologie in de school worden ingesleten patronen voor een deel losgelaten. Hierdoor ontstaat een flexibelere organisatie van het onderwijs van elke dag.

 

Passend onderwijs

Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land. De school van uw kind werkt binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.

Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:

- terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;

- terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);

- alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.

www.zeeluwe.nl

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.